Permissions của Essentials

Permissions của Essentials
4.2 (83.33%) 12 votes

essentials.bigtree : cho phép sử dụng lệnh để spawn 1 cái cây lớn [/bigtree <tree>]

essentials.enchant : cho phép sử dụng lệnh /enchant

essentials.exp : cho phép sử dụng lệnh /exp
|- essentials.exp.give : cho phép thêm exp cho bản thân.
|–|- essentials.exp.give.others : có thể thêm exp cho người khác
|-essentials.exp.set : cho phép chỉnh exp cho bản thân
|–|- essentials.exp.set.others : có thể chỉnh exp cho người khác

essentials.feed : cho phép sử dụng lệnh /feed (hồi hunger, mà /heal đã hồi luôn rồi nên ít ai add)
|- essentials.feed.others : hồi hunger cho người khác

essentials.fly : cho phép sử dụng lệnh /fly (bay)
|-essentials.fly.others : có thể chỉnh cho người khác fly
|-essentials.fly.safelogin : khi vào server tự động cho fly.

essentials.gamemode : cho phép sử dụng lệnh /gm (chỉnh gamemode) [/gm 0 ; /gm 1 ; /gm 2]
|-essentials.gamemode.others : có thể chỉnh gm người khác

essentials.give : cho phép sử dụng lệnh /give (lấy item) [/give <tên player> <item> <số lượng>]

essentials.god : cho phép sử dụng /god (ghê lắm cơ)
|-essentials.god.others : có thể set /god cho người khác
|-essentials.god.pvp : cho phép pvp khi god mode

essentials.hat : cho phép sử dụng lệnh /hat (cầm item, /hat và item bay lên slot helmet)

essentials.heal : cho phép sử dụng lệnh /heal (hồi máu và…. hunger)
|-essentials.heal.others : có thể heal người khác

essentials.kit : cho phép sử dụng lệnh /kit
|-essentials.kit.others : có thể đưa kit cho ai đó
|-essentials.kits.* : cho phép lấy tất cả các kit
|-essentials.kits.[kitname] : cho phép lấy 1 loại kit (vd: kit tên a, ghi essentials.kits.[a])

essentials.repair : cho phép sử dụng lệnh /repair (sửa đồ)
|-essentials.repair.all : cho phép repair item enchant,giáp đang mặc
|-essentials.repair.armor : cho phép repair giáp đang mặc
|-essentials.repair.enchanted : cho phép repair item enchant

essentials.workbench : cho phép sử dụng lệnh /workbench, /craft (bàn chế tạo ảo)

essentials.balance : cho phép sử dụng lệnh /balance, /bal (xem tiền)
|-essentials.balance.others : có thể xem tiền người khác
|-essentials.balancetop : cho phép sử dụng lệnh /balancetop, /baltop (xem top đại gia sv)

essentials.pay : cho phép sử dụng lệnh /pay (đưa tiền cho người khác)

essentials.afk : cho phép sử dụng lệnh /afk

essentials.me : cho phép sử dụng lệnh /me

essentials.msg : cho phép sử dụng lệnh /msg, /m

essentials.nick : cho phép sử dụng lệnh /nick (đổi tên)
|-essentials.nick.color : có thể thêm màu tên nick
|-essentials.nick.format : có thể chữ đậm, gạch chân, chữ nghiêng, gạch chữ tên nick
|-essentials.nick.magic : cho phép sử dụng &k trên nick thì phải
|-essentials.nick.others : có thể đổi tên người khác

essentials.recipe : cho phép sử dụng lệnh /recipe (xem công thức craft)

essentials.clearinventory : cho phép sử dụng lệnh /clear (làm sạch item trong inv)

essentials.invsee : cho phép xem túi đồ người khác
|-essentials.invsee.modify : có thể lấy / thêm item vào inv người khác
|-essentials.invsee.preventmodify :

essentials.kick : có thể sử dụng lệnh /kick (sút player, ko thể sút op)
|-essentials.kick.notify : thêm câu msg khi kick

essentials.mute : cho phép sử dụng lệnh /mute (\player không thể chat, cái này dùng cho staff)
|-essentials.mute.exempt : ngăn bị mute (phế, ít ai xài)
|-essentials.mute.notify : thêm vài dòng msg cho player bị mute
|-essentials.mute.offline : có thể mute player đã offline

essentials.spawnmob : cho phép sử dụng lệnh /spawnmob
|-essentials.spawnmob.[mob] : có thể spawn mob loại [mob](thay [mob] = tên của loại mob)
|-essentials.spawnmob.* : cho phép spawn tất cả loại mob

essentials.thunder : cho phép sử dụng lệnh /thunder, /thor, /lightning (tạo sét)

essentials.vanish : cho phép sử dụng lệnh /vanish (tàng hình)
|-essentials.vanish.others : có thể vanish người khác
|-essentials.vanish.see : có thể thấy người chơi đang vanish

essentials.setspawn : cho phép sử dụng lệnh /setspawn (set spawn cho sv)
|-essentials.spawn : cho phép sử dụng lệnh /spawn
|-essentials.spawn.others : có thể đưa người khác về spawn

essentials.back : cho phép sử dụng lệnh /back
|-essentials.back.ondeath : có thể back lại nơi đã chết

essentials.eco : có thể sử dụng lệnh /eco (give, take, set tiền)
|-essentials.eco.loan : có thể bị âm tiền (bình thường số 0 là dừng)

Update thêm sau :
nguồn dịch : http://wiki.ess3.net/wiki/Command_Reference/Perm

bạn nào có bài dịch đầy đủ thì inbox gửi mình đăng lên nhé