Posts Tagged: Cơ bản Permissions

Hướng dẫn Permissions cơ bản cho server spigot

Phần 1. Permissions là gì?​   Permissions là quyền, quyền giúp phân chia dễ dàng hơn ai có thể làm được gì, không làm được gì. Ví dụ dễ hiểu như bạn A chỉ được dùng lệnh /member, hoặc không được đặt bedrock, còn bạn B là admin, được dùng lệnh /admin, được đặt bedrock… Read more »