Posts Tagged: Essentials

Permissions của Essentials

essentials.bigtree : cho phép sử dụng lệnh để spawn 1 cái cây lớn [/bigtree <tree>] essentials.enchant : cho phép sử dụng lệnh /enchant essentials.exp : cho phép sử dụng lệnh /exp |- essentials.exp.give : cho phép thêm exp cho bản thân. |–|- essentials.exp.give.others : có thể thêm exp cho người khác |-essentials.exp.set : cho phép… Read more »